ΑρχικήΕιδήσειςΑνάσα για το περιβάλλον 450 εκατ. ευρώ του Γ΄ ΚΠΣ

Ανάσα για το περιβάλλον 450 εκατ. ευρώ του Γ΄ ΚΠΣ

Περίπου 449,2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Γ΄ ΚΠΣ, για δράσεις και μέτρα που αφορούν το περιβάλλον στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006”.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 321 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κύριο στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών.

Το Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ) έχει ως πρωταρχικό στόχο την υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερου χαρακτήρα από πλευράς π.χ. τεχνογνωσίας, επίδειξης, πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας κ.λπ., δεδομένου ότι τα έργα των περιβαλλοντικών υποδομών στους τομείς της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και των απορριμμάτων, της ύδρευσης καθώς και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από το Ταμείο Συνοχής. Σημειώνεται ότι δράσεις άμεσα ή έμμεσα περιβαλλοντικές περιλαμβάνονται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) καθώς και σε άλλα Τομεακά.

Έτσι, στο ΕΠΠΕΡ, έχουν προτεραιότητα δράσεις, ενέργειες και παρεμβάσεις, που αφορούν έργα:

 • Αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ,
 • μέγιστης εθνικής περιβαλλοντικής προτεραιότητας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων κ.ά., που απαιτούν για την υλοποίησή τους τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο (π.χ. μονάδες ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων),
 • παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, κυρίως σε συνέχεια των δράσεων του Β΄ ΚΠΣ που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία σε υποδομές εθνικού επιπέδου (Δίκτυο Ποιότητας Νερών, Εθνικά Δίκτυα Πληροφοριών Περιβάλλοντος κ.λπ.),
 • παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα (ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές NATURA 2000 ή άλλες υποβαθμισμένες φυσικές περιοχές),
 • δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή κοινοτικών Οδηγιών ή Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών εθνικής σημασίας και ενδιαφέροντος,
 • αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρακτήρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, η προστασία και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών κ.λπ.,
 • καθώς και ειδικά προγράμματα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη

Το ΕΠΠΕΡ φιλοδοξεί να αποτελέσει για την περίοδο 2000-2006 τον κορμό μιας συνολικής παρέμβασης με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την υλοποίηση και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Η διάρθρωσή του σε άξονες προτεραιότητας βασίζεται μεν στην ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης για το Περιβάλλον 2000-2006, ακολουθεί όμως τη διάρθρωση του Γ΄ ΚΠΣ, σε ό,τι αφορά τους βασικούς στόχους στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι από το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) αναμένεται να καλυφθούν ουσιαστικά οι μεγάλες ανάγκες της χώρας σε υποδομές, στους τομείς διαχείρισης αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων. Οι παρεμβάσεις του Τ.Σ. και των ΠΕΠ, στους δύο αυτούς τομείς, σε συνδυασμό με τις δράσεις του ΕΠΠΕΡ, εντάσσονται σε ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή των αντίστοιχων απαιτήσεων που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ειδικότερα για τα στερεά απόβλητα, το συνολικό σχέδιο δράσης βασίζεται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει κατατεθεί και στην Ε.Ε. Αντίστοιχος σχεδιασμός έχει γίνει και για τον τομέα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων, σε σχέση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 91/271 στο σύνολο της χώρας.

Και στους άλλους άξονες προτεραιότητας έχει γίνει, με ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ, ανάλογος σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων όλων των επιμέρους προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, έχουν εκπονηθεί ή ολοκληρώνονται σύντομα μελέτες – σχέδια δράσης στους παρακάτω τομείς:

 • υποδομές σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων,
 • έργα διαχείρισης απορριμμάτων,
 • φυσικό περιβάλλον,
 • ατμοσφαιρικό περιβάλλον,
 • βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου χώρου,
 • βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού χώρου,
 • πολεοδομική και αισθητική αναβάθμιση,
 • αναβάθμιση παρόδιων ζωνών σε βασικούς οδικούς άξονες,
 • βιώσιμη αστική ανάπτυξη,
 • ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για βιώσιμες πόλεις (εφαρμογή Ηabitat II Agenda) και
 • ιδιωτικές επενδύσεις περιβάλλοντος.

Υδατικό Περιβάλλον: Συνολικό κόστος 22,20 εκατ. ευρώ.

Οι γενικοί στόχοι της χώρας που τίθενται για το υδατικό περιβάλλον είναι κυρίως η ορθολογικότερη περιβαλλοντική διαχείριση των υδατικών πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού για τις διάφορες χρήσεις, αλλά παράλληλα να εξασφαλίζεται και η αντίστοιχη για κάθε χρήση ικανοποιητική ποιότητα, χωρίς να διαταράσσεται η φυσική ισορροπία του περιβάλλοντος, καθώς και η προστασία της ποιότητας των υδατικών πόρων με κατάλληλη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, είτε πρόκειται για αστικά λύματα είτε για άλλου είδους απόβλητα (π.χ. βιομηχανικά), καθώς και άλλες δράσεις πρόληψης (π.χ. προώθηση εναλλακτικών γεωργικών πρακτικών).

Στερεά Απόβλητα: Συνολικό κόστος: 27,50 εκατ. ευρώ.

Ο γενικός στόχος είναι η (με βάση τα διαχειριστικά σχέδια σε Εθνικό, περιφερειακό και Νομαρχιακό επίπεδο), ορθολογική περιβαλλοντικά διαχείριση όλων των κατηγοριών στερεών αποβλήτων, σε όλο της το φάσμα (καταγραφή, πρόληψη, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάκτηση υλικών – ενέργειας, διάθεση), καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όπου αυτό έχει υποστεί την προσβολή της ανεξέλεγκτης απόρριψης ή/ και μόλυνσης από απόβλητα. Σημαντικός στόχος για την επιτυχία του όλου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών στο θέμα της εφαρμογής της στρατηγικής της διαχείρισης απορριμμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλασσίου περιβάλλοντος: Συνολικό κόστος: 26,80 εκατ. ευρώ

Στόχοι του άξονα προτεραιότητας είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων για τους πολίτες και το περιβάλλον από τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (π.χ. σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και από φυσικές καταστροφές. Η προστασία και αποκατάσταση τοπίων και της μη προστατευόμενης φύσης (π.χ από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυθαίρετη δόμηση και κατασκευές, απορρίμματα, εξορύξεις κ.λπ.). Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από ρύπανση που προέρχεται από χερσαίες πηγές και από τη ναυτιλία.

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Θόρυβος: Συνολικό κόστος :32,40 εκατ. ευρώ.

Βασικό στόχο αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, καθώς και στις περιοχές συγκέντρωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη βελτίωση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας ενόψει και της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.Η επιλογή των δράσεων θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.

Οσον αφορά τον θόρυβο, βασικός στόχος είναι η βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των αστικών και τουριστικών περιοχών σύμφωνα με τις επιταγές της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ για τις ακτινοβολίες, ο έλεγχος και η προστασία του πληθυσμού από τις υπερβάσεις των ορίων έκθεσης σ’ αυτές.

Σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά πρόβλημα ο γενικός στόχος θα πρέπει να είναι η κάλυψη των δεσμευτικών υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τις αντίστοιχες συνθήκες: για την προστασία της ανώτερης στιβάδας του όζοντος, για τις κλιματικές αλλαγές και για τη διασυνοριακή μεταφορά της ρύπανσης.

Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση: Συνολικό κόστος: 26,60 εκατ. ευρώ.

Οι γενικοί στόχοι του άξονα προτεραιότητας αφορούν κατά κύριο λόγο τη διοικητική και θεσμική ενδυνάμωση των μηχανισμών άσκησης της περιβαλλοντικής πολιτικής, την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας, στην προώθηση πνεύματος ευαισθησίας και ανάληψης ευθυνών, καθώς και την ευθυγράμμιση με:

 • τις κοινοτικές οδηγίες, Κανονισμούς, καθώς και το 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον
 • τις διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα
 • το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Χωροταξία – Πολεοδομία – Αναπλάσεις: Συνολικό κόστος: 96,80 εκατ. ευρώ.

Στον συγκεκριμένο άξονα κύριοι στόχοι κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006 αποτελούν η αποκέντρωση του εφαρμοσμένου σχεδιασμού με παράλληλη αναβάθμιση του επιτελικού ρόλου του Κέντρου, η προώθηση στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στις νέες χωρικές ενότητες. Η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάδειξης και αναβάθμισης του δομημένου και ιστορικού περιβάλλοντος, η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές και η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της (εφαρμογή της Habitat II Agenda)

Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι: Συνολικό κόστος 206,90 εκατ. ευρώ.

Απόλυτη προτεραιότητα για το φυσικό περιβάλλον, κατά τη χρονική περίοδο 2000 – 2006 είναι η συνολική και ολοκληρωμένη προστασία, διαχείριση και οργάνωση προστατευόμενων φυσικών περιοχών του Εθνικού Δικτύου NATURA 2000, με έμφαση στις ζώνες ειδικής προστασίας, οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Επιπλέον ακολουθούν, η ολοκληρωμένη διαχείριση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων. Η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασικών και άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων, των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η προστασία των εδαφών από διάβρωση και ερημοποίηση, καθώς και η προστασία των υδατικών πόρων από την υφαλμύρωση.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι εκφράζουν ολότητα και συνεκτικότητα, ώστε η προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων να είναι αποτελεσματική και σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της αειφορίας.

Περιβαλλοντικές Δράσεις με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία):

Ο άξονας αφορά την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για συγχρηματοδότηση περιβαλλοντικών υποδομών ή άσκηση περιβαλλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Στόχο αποτελεί η αύξηση των πόρων για το περιβάλλον και η ανάπτυξη της εταιρικότητας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αρχών και κοινού, απέναντι στις αυξημένες ανάγκες σε επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, η υλοποίηση εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης στους τομείς της επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που θα χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών.

Κάθε κρατική βοήθεια που θα δοθεί κάτω από αυτό το μέτρο θα είναι συμβατή με τον κανόνα ενισχύσεων “Ησσονος Σημασίας” (“DE MINIMIS”, Κανονισμός (ΕΚ) 69/2001 της Επιτροπής) ή θα εφαρμοσθεί σύμφωνα με έναν κανονισμό εξαίρεσης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμός 994/98 της 7 Μαΐου 1998. Τεχνική Βοήθεια: Συνολικό κόστος 10,00 εκατ. ευρώ.

Ο άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη γενικότερη υποστήριξη της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον” (ΕΠΠΕΡ). Επειδή το ΕΠΠΕΡ καλύπτει το σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, παρουσιάζει πολλαπλότητα στόχων και ως εκ τούτου απαιτεί ισχυρή υποστήριξη τόσο επιστημονικοτεχνική όσο και διοικητική. Για τον λόγο αυτό ο άξονας προτεραιότητας της τεχνικής βοήθειας χαρακτηρίζεται πολύ σημαντικός για την άρτια υλοποίηση του ΕΠΠΕΡ.

Στρατηγική επίτευξης στόχων Η επίτευξη τόσο των γενικών όσο και των ειδικών στόχων που εμπεριέχονται στους άξονες του Ε.Π, βασίζεται στην εκτίμηση του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε υποδομές περιβάλλοντος, θεωρούμενες ως απολύτως απαραίτητες και στον προσδιορισμό των ενεργειών, δράσεων και παρεμβάσεων, για το σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες απαιτούνται ώστε να ανταποκριθεί η χώρα στις βασικές δεσμεύσεις της από την ίδια την Εθνική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Διεθνείς Συμβάσεις, Συνθήκες, Πρωτόκολλα. Κατ’ επέκταση, απαιτείται, κατά την αξιολόγηση ένταξης έργων και δράσεων, να επιλέγονται ολοκληρωμένες και συνεκτικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, με αυστηρή χωρική και γεωγραφική προσέγγιση, ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα, σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους. Ιδιαίτερη προτεραιότητα και βαρύτητα για τις παρεμβάσεις αυτές πρέπει να δοθεί στις προστατευόμενες περιοχές με φυσικές αξίες και ευαίσθητα οικοσυστήματα, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υποβάθμιση των περιβαλλοντικών μέσων, υποβάθμιση η οποία δημιουργεί κινδύνους είτε για τη δημόσια υγεία είτε για την ανάπτυξη (υποβάθμιση τουριστικών πόρων υψηλής αξίας, γεωργικής γης κ.λπ.).

Παρέμβαση του Ταμείου Συνοχής

Το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτεί και την περίοδο 2000-2006 το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος υποδομών στον τομέα του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, σε όρους κοινοτικής συνδρομής, για έργα και παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος διατίθενται από το Ταμείο Συνοχής 1555,93 εκατ. ευρώ, από το Γ΄ ΚΠΣ (εθνικό σκέλος “ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ”) 485,10 εκατ. ευρώ και από το Γ΄ ΚΠΣ (περιφερειακό σκέλος) 578,38 εκατ. ευρώ.

Από αυτά τα ποσά, το Ταμείο Συνοχής θα χρηματοδοτήσει κυρίως έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης συμφωνήθηκε ότι το 75% με 80% του περιφερειακού σκέλους θα διατεθεί για έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης απορριμμάτων.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Zathura: A Space Adventure (2005)

Hoard (video game review)

Zatoichi (2003)

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166