Επενδύθηκε το 72,78% των αυξήσεων κεφαλαίου

Περίπου το 73% των κεφαλαίων που άντλησαν, μέσω αυξήσεων, 187 εισηγμένες από το 1998 έως το Σεπτέμβριο του 2000 τοποθετήθηκαν ήδη, όπως προκύπτει από το στοιχεία που συνέλεξε η διοίκηση του ΧΑΑ.

Στον αναλυτικό πίνακα, που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του χρηματιστηρίου, περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων 187 εταιριών, από τις οποίες 122 αφορούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) εισηγμένων εταιριών και 65 αφορούν ΑΜΚ που έγιναν προκειμένου να εισαχθούν οι εταιρίες στο Χρηματιστήριο.

Πέντε έγιναν το 1998, 84 το 1999 και 103 το 2000. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι έως 30/9/00, επί συνόλου αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 4,339 τρισ. δρχ., είχαν τοποθετηθεί τα 3,158 τρισ. δρχ., δηλαδή ποσοστό 72,78%.

Το ΧΑΑ επισημαίνει ότι τα επενδυτικά προγράμματα των εταιριών έχουν ένα βάθος χρόνου υλοποίησης δύο-τριών ετών και κατά συνέπεια η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων αφορά μία μεσο-μακροπρόθεσμη διαδικασία.

Οι πηγές των στοιχείων που συνέλεξε το ΧΑΑ είναι τα Ενημερωτικά Δελτία των εισηγμένων, καθώς και οι εκθέσεις διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν οι εταιρίες στις ανά τρίμηνο δημοσιευόμενες, λογιστικές τους καταστάσεις.

Αναλυτικότερα, η παρουσίαση της διάθεσης των κεφαλαίων γίνεται σε επιμέρους πίνακες ανά εταιρία οι οποίοι εμφανίζουν:

  1. Τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. του ΧAΑ Ενημερωτικού Δελτίου (Σημείωση 1)
  2. Τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου (Σημείωση 2) και την διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων (Σημείωση 3), έτσι όπως εμφανίζεται στην έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν οι εισηγμένες εταιρίες οι οποίες πραγματοποιούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία γίνεται ειδική αναφορά από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με την απόφαση 34/5-11-2000 του Δ.Σ. του ΧΑΑ.

Επισημαίνεται ότι η σημείωση 4, όπου υπάρχει, υποδηλώνει ότι τα αδιάθετα κεφάλαια έχουν προκύψει από υπολογισμό (καθαρό ποσό άντλησης κεφαλαίων – διατεθέντα κεφάλαια), λόγω της μη αναγραφής τους από την εταιρία.

Επίσης, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου ζήτησε από 68 εταιρίες, από αυτές που δημοσίευσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις την 30/9/00, να τις αναδημοσιεύσουν εντός 15 ημερών, ακολουθώντας το πρότυπο της νέας απόφασης, με σκοπό να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων τους.

Αναλυτικά οι πίνακες με τα κεφάλαια που άντλησε και επένδυσε η κάθε μια από τις 187 εισηγμένες (σε μορφή .pdf – κάντε δεξί κλικ εδώ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως…).