ΑρχικήΕιδήσειςΛουκέτο στις ανεξέλεγκτες χωματερές

Λουκέτο στις ανεξέλεγκτες χωματερές

Φρένο αποφάσισε να βάλει το ΥΠΕΧΩΔΕ στις περίπου 2.000 ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουργούν στη χώρα, τις οποίες προτίθεται να κλείσει έως το 2006.

Τα προβλήματα με τα απορρίμματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των ανεξέλεγκτων χωματερών και στη μη ύπαρξη Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με επακόλουθο να απειλείται η δημόσια υγεία και να δημιουργούνται πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ευθύνη του οποίου βαραίνει τόσο την πολιτεία όσο και τους ίδιους τους πολίτες, πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα και τα όποια προβλήματα εμποδίζουν την εξέλιξή του, να επιλυθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη λήξει η προθεσμία που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας για να κλείσει τις ανεξέλεγκτες χωματερές, ενώ με επιστολή της ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του ζητήματος, το ΥΠΕΧΩΔΕ βρίσκεται στη διαδικασία λήψης μέτρων προκειμένου να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάσταση.

Οπως δήλωσε στην Ειδική Εκδοση η υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Ροδούλα Ζήση, “το υπουργείο ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος στον τομέα της κατασκευής ΧΥΤΑ, έχει ως στόχο την ομαδοποίηση των μικρών και μεγάλων έργων σε επίπεδο περιφέρειας. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, δεσμεύονται εθνικοί και κοινοτικοί πόροι άνω των 483 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη του συνόλου της χώρας με σύγχρονους χώρους διάθεσης απορριμμάτων. Παράλληλα, θα επενδυθούν επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια άνω των 88 εκατ. ευρώ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, ενώ δημιουργούνται οι προοπτικές υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων για την ανακύκλωση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων, όπως τα ελαστικά, το χαρτί, τα ορυκτέλαια και στα ηλεκτρικά είδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το εν λόγω σχέδιο υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν και περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας”.

Προγραμματισμένες δράσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ή τίθενται σε λειτουργία 290 βιολογικοί καθαρισμοί σε όλη τη χώρα, με το ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων να ανέρχεται περίπου στο 50% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οταν ολοκληρωθεί το έργο της Ψυττάλειας, το εν λόγω ποσοστό θα αυξηθεί σε πάνω από 75%.

Όμως, παρόλα αυτά, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί στο σύνολό του και υπάρχουν ακόμη σοβαρά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται:

 • Στην αδυναμία των μικρών δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης –Αποχέτευσης να λειτουργήσουν τους βιολογικούς καθαρισμούς που έχουν ήδη κατασκευαστεί, λόγω κυρίως της έλλειψης τεχνογνωσίας και του υψηλού κόστους λειτουργίας.
 • Στις αντιδράσεις δημοτικών αρχόντων και πολιτών, με συνέπεια να επιλέγονται αντιοικονομικές λύσεις (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές, πολλαπλές αντλήσεις).
 • Στην απουσία μέριμνας για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων.
 • Στη μη αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί και εφαρμόζει ήδη μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, η οποία συνίσταται στα εξής:

 • Υπαρξη συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης αστικών λυμάτων.
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος.
 • Στόχος η ολοκλήρωση των έργων Α και Β προτεραιότητας, όπως και του 40% των έργων Γ’ προτεραιότητας έως το 2006.
 • Δημιουργία ισχυρών φορέων διαχείρισης –λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
 • Δυνατότητα ιδιωτικής χρηματοδότησης.
 • Δημιουργία μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης στο υπουργείο για τους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης των έργων.
 • Εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης υδατικών πόρων και ενέργειας, κυρίως μέσω φυσικών συστημάτων.

Σαφές χρονοδιάγραμμα

Με τον όρο “ανεξέλεγκτες χωματερές”, εννοούμε τη διάθεση απορριμμάτων από τους (υπεύθυνους) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε χώρους, οι οποίοι δεν πληρούν τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος για την αποφυγή εκπομπής αερίων ρύπων ή μόλυνσης των υδροφορέων.

Σημειώνεται ότι, από το σύνολο των οικιακών αποβλήτων που παράγονται στη χώρα, ένα ποσοστό 53% διατίθεται σε 33 οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ το υπόλοιπο απορρίπτεται σε ανεξέλεγκτες χωματερές. Το 1997, οι ανεξέλεγκτες χωματερές ξεπερνούσαν τις 6.500, αλλά στο τέλος του 2001 ο αριθμός μειώθηκε σε 2.182 χωματερές. Το υπουργείο, σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους, υλοποιεί από την αρχή του τρέχοντος έτους ένα πρόγραμμα μείωσης των ανεξέλεγκτων χωματερών, με απώτερο στόχο τη λειτουργία ενός και μόνο χώρου ανά Καποδιστριακό δήμο.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν:

 • τον έλεγχο της λειτουργίας των ανεξέλεγκτων χωματερών και τη σταδιακή εξάλειψή τους,
 • την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με στόχο την κάλυψη του συνόλου της χώρας έως το 2008,
 • την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που οδηγούν στη μείωσή τους κατά 30%,
 • τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων για την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία των έργων.

Είναι σημαντικό ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι ανεξέλεγκτες χωματερές έχουν ήδη μειωθεί σε 1.455, ενώ με βάση τον σχεδιασμό προβλέπεται ότι:

 • Στο τέλος του 2002 θα λειτουργούν 1.300 ανεξέλεγκτες χωματερές.
 • Στο τέλος του 2003 θα λειτουργούν μόνο 1.000 σε όλη τη χώρα.
 • Ενώ, στο τέλος του 2006 δεν θα υπάρχουν χώροι ανεξέλεγκτης ταφής.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ, επιλύεται και το πρόβλημα με τη χωματερή στον Κουρουπητό, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166