Συνέδριο ΣΕΠΕ για την πρωτοβουλία eEurope

Παρακάτω ακολουθεί η ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην όμορφη Κέρκυρα, με την ευκαιρία της σημαντικής πρωτοβουλίας του ΣΕΠΕ να διοργανώσει ένα τόσο πρωτοποριακό Συνέδριο, για την κοινωνία της πληροφορίας, την ηλεκτρονική Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη.

Είναι ένα θέμα που ευρίσκεται στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος και αναφέρεται στην τεχνολογική πρόκληση της νέας χιλιετίας και στις αγορές του μέλλοντος. Ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο στην προοπτική της νέας οικονομίας και της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία μετακινείται πλέον, από την βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία των πληροφοριών. Καθίσταται πλέον προφανές ότι μια νέα, μια ψηφιακή οικονομία γεννιέται, με κινητήριο μοχλό κυρίως τα διαδίκτυα. Αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές διεύρυνσης και εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Έχει προκαλέσει μία ειρηνική επανάσταση στα κοινωνικά πρότυπα.

Η νέα οικονομία με τις ψηφιακές τεχνολογίες καθίσταται διαρκώς φθηνότερη και ευκολότερη η πρόσβαση, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση πληροφοριών. Η ίδια η έκταση των διαθεσίμων πληροφοριών παρέχει ευρύτατες δυνατότητες αξιοποίησής τους, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο μετασχηματισμός των ψηφιακών πληροφοριών για να αποκτήσουν οικονομική αξία αποτελεί τη βάση της νέας οικονομίας, δημιουργώντας νέες δράσεις, αλλάζοντας άλλες και επηρεάζοντας εις βάθος τη ζωή των πολιτών. Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους αρχίζουν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά.

Σε πολλούς κλάδους όπως αεροπορικές εταιρείες, πωλήσεις βιβλίων, χρηματιστηριακές και τραπεζικές συναλλαγές, εκδόσεις, τηλεπικοινωνίες, πωλήσεις υπολογιστών, υπάρχουν σήμερα διαδικασίες που δεν υφίσταντο πριν από ορισμένα χρόνια. Το κλειδί για την ανάτπυξή τους είναι η χρήση του Internet για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διεύρυνση της δικτυακής τους παρουσίας.

Στον τομέα αυτό η Ευρώπη διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα με ηγετικό ρόλο στις κινητές επικοινωνίες και την ψηφιακή τηλεόραση. Συνδυάζοντας την τεχνολογική της παιδεία με την ισχύ που διαθέτει στις κινητές επικοινωνίες, η Ευρώπη θα μπορέσει να καθοδηγήσει το επόμενο άλμα προς τον παγκόσμιο ιστό του Internet. Η πρωτοβουλία για την «ηλεκτρονική Ευρώπη» – eEurope, που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1999 στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι έχει φιλόδοξους στόχους. Στοχεύει στο να αποκαταστήσει μία απευθείας σύνδεση σ΄ ολόκληρη την Ευρώπη, για κάθε πολίτη, κάθε σχολείο, κάθε εταιρεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει την κοινωνία της πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες αιχμής, ως μοχλό ανάπτυξης για να επιτύχει τους τρεις στόχους της για την επόμενη δεκαετία που είναι: απασχόληση, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Η κοινωνία της πληροφορίας μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες και να δώσει λύσεις σε μεγάλα προβλήματα. Έως το 2010 οι μισές από όλες τις θέσεις απασχόλησης θα βρίσκονται σε επιχειρήσεις που είναι είτε κύριοι παραγωγοί ή εντατικοί χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών της πληροφορικής. Στην πορεία αυτή υπάρχει ωστόσο και ένα μεγάλο έλλειμμα.

Σύμφωνα με μελέτες που υπάρχουν σχετικά με την έλλειψη δεξιοτήτων στον κλάδο των τεχνολογιών των πληροφοριών, στην Ευρώπη υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη 800.000 θέσεων εργασίας, που αναμένεται να αυξηθεί σε ύψος 1,7 εκατ. θέσεων έως το 2003 εάν δεν αναληφθεί άμεση δράση στον χώρο των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Παράλληλα το ηλεκτρονικό εμπόριο ανέρχεται ήδη σε 17 δισ. Ευρώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2003 αναμένεται ότι θα φθάσει τα 340 δις Ευρώ. Υπάρχει ακόμη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία σε τομείς κρίσιμης σημασίας όπως στις τεχνολογίες ασφάλειας και προστασίας του απορρήτου των δεδομένων στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Η χρήση του Ευρώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα συμβάλλει επίσης σημαντικά στην ανάδυση μιας ηλεκτρονικής αγοράς σε κοινοτική κλίμακα.

Μπροστά σ΄ αυτή τη δυναμική, η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως για τις ΜικροΜεσαίεςΕπιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ως αγορά τους ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Προς τούτο απαιτείται κατάλληλο νομικό πλαίσιο, που θα παρέχει νομική ασφάλεια, θα αίρει τα εμπόδια για διασυνοριακές υπηρεσίες, θα ενθαρρύνει καινοτομίες στο ηλεκτρονικό δίκτυο και θα εγγυάται την προστασία των καταναλωτών.

Στο Υπουργείο Οικονομικών το πρώτο μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής οικονομίας έγινε με τη συνεχή αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος TAXIS, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει ένα σύνολο νέων υπηρεσιών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Υπάρχουν σήμερα ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα πλαίσια του TAXIS, όπως:

 • ηλεκτρονική πληροφόρηση και αμφίδρομη ηλεκτρονική επικοινωνία,
 • ηλεκτρονική διάθεση τυποποιημένων εγγράφων σε εκτυπώσιμη μορφή,
 • ηλεκτρονικά βοηθήματα ορθής συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων,
 • ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητος,
 • διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των υφιστάμενων υποδομών του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα σχήματα ηλεκτρονικού εμπορίου «κλειστής αρχιτεκτονικής», για παράδειγμα τα τραπεζικά εταιρικά δίκτυα προστιθέμενης αξίας, που ήδη λειτουργούσαν, προσανατολίζονται σταδιακά προς τη διασύνδεσή τους με τις τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υποδομές δημοσίας χρήσεως, όπως δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet.

Η ελληνική κοινότητα χρηστών Internet διευρύνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα από 140.000 το 1998 θα φθάσουν τους 800.000 το 2000 και τα 3.500.000 το 2004. Στο Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται πόροι για την κοινωνία της πληροφορίας ύψους 1 τρις. δρχ.

Η επιτυχία της νέας οικονομίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των καταναλωτών να εκμεταλλευτούν πλήρως τις προσφερόμενες ευκαιρίες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποκτήσουν τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν πρόσβαση στις πληροφορίες που ζητούν καθώς και επιτυχή αλληλεπίδραση με το Internet. Ανάμεσα στις φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κοινωνία της πληροφορίας περιλαμβάνονται σημαντικά μέτρα όπως:

Έως το 2002 όλα τα σχολεία πρέπει να έχουν συνδεθεί με το διαδίκτυο.
Να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει αποδεδειγμένα τις δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία της πληροφορίας.
Να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις βασικές νέες δεξιότητες, δηλαδή γνώσεις πληροφορικής.
Να δημιουργηθούν ευέλικτα πλαίσια για την τηλεργασία, που να καλύπτουν τις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης η άμεση παρέμβαση είναι κρίσιμης σημασίας. Περίπου 81 από τα 117 εκατ. ατόμων ηλικίας κάτω των 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτό είναι το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο χρειάζεται υψηλές δεξιότητες, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα.

Αυτή η «γενιά του δικτύου» όπως την αποκαλούν, θα ζήσει και θα εργαστεί σε έναν κόσμο όπου τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα είναι πανταχού παρόντα. Αναμφισβήτητα λοιπόν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προετοιμάσει τους σπουδαστές γι΄ αυτήν την πραγματικότητα. Πρέπει να ετοιμαστεί όχι απλά μόνον για μια μεταρρύθμιση αλλά για μια επανάσταση στα πρότυπα διαδασκαλιας και γνώσης.

Σ΄ αυτή τη νέα ηλεκτρονική οικονομία και κοινωνία, οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων συνεχίζουν να καταβάλουν προσπάθειες για να συγκλίνουν οι οικονομίες τους με τις οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ και επιδίωξη τους είναι να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της πληροφορικής για μια γρήγορη ανάπτυξη. Μερικές χώρες από τις Βαλκανικές χώρες έχουν πραγματοποιήσει σε λίγα χρόνια θεαματικά άλματα. Είναι επομένως καθοριστική η ανάγκη για το συντονισμό των πρωτοβουλιών της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής Ευρώπης.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η “νέα οικονομία” δίνει τη δυνατότητα να γίνονται συναλλαγές με τη χρήση υπολογιστών και τεχνολογιών δικτυακής υποδομής.

Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως :

 • η ηλεκτρονική ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών
 • η ηλεκτρονική τιμολόγηση φορτίων
 • οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες
 • οι ηλεκτρονικές πληρωμές
 • η συνεργασιακή σχέση στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων
 • το καταναλωτικό marketing κ.λ.π..

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο απολαμβάνουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Μειωμένη τιμή πρώτων υλών, λόγω της συναλλαγής με πολλούς προμηθευτές.
 • Μειωμένη ποσότητα αποθηκευμένου εμπορίου.
 • Μειωμένος χρόνος παράδοσης των προϊόντων.
 • Μειωμένο κόστος συναλλαγών.
 • Πρόσβαση σε νέες αγορές.

Στον τομέα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της νέας οικονομίας οι επιχειρήσεις πληροφορικής και επικοινωνιών παίζουν καθοριστικό ρόλο, αποτελούν τη βάση κάθε οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργώντας τα θεμέλια για μακροχρόνιες συνεργασίες. Καλούνται να υλοποιήσουν μεγάλης κλίμακας έργα, να υποστηρίξουν εκατομμύρια χρήστες και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών.

Για την Κέρκυρα η διάδοση και εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιφέρει επαναστατικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της τοπικής μας οικονομίας και θα προάγει την επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνολογίες και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας στη νέα ψηφιακή οικονομία. Ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνιστά ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να δημιουργούν το προσωπικό τους τουριστικό πακέτο.

Στο βαθμό που, ολοένα περισσότερο, προτιμώνται οι προσωπικά προσαρμοσμένες τουριστικές υπηρεσίες, οι κερκυραϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου θα έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε πολύ ευρύτερο κοινό μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ακόμη ένα κομμάτι του κερκυραϊκού τουρισμού είναι πλέον προσανατολισμένο προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και γι΄ αυτό η ευρωπαϊκή σύγκλιση στο πλαίσιο της νέας οικονομίας και της κοινωνίας των πληροφοριών, αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση αλλά και μία μεγάλη ευκαιρία. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω.

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στις προσπάθειες των χωρών αυτών είναι οι ανθρώπινοι πόροι και ιδιαίτερα η έλλειψη ειδικοτήτων που απαιτούνται στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για να υλοποιηθούν οι συνεργασίες μεταξύ ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης πρέπει να συντονιστούν θέματα εξαγωγικού εμπορίου και προώθησης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη δημιουργία ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η σημερινή συγκυρία, με την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανοίγει για την χώρα μας νέες προοπτικές. Την ευκαιρία αυτή πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με κάθε τρόπο, γιατί στη νέα κατανομή ρόλων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τα μεγαλύτερα οφέλη θα έχουν οι κοινωνίες που θα πετύχουν πρώτες να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία παραγωγής για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους στο νέο περιβάλλον.

Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα για τη μετατροπή της σε βασικό συνεταίρο της νέας οικονομίας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η γεωπολιτική της θέση, ο εξαγωγικός της προσανατολισμός, η μακρόχρονη εμπορική της παράδοση και η ισχύς της σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τις μεταφορές, όπως Τουρισμός , Ναυτιλία, αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση της χώρας μας στο σύγχρονο περιβάλλον.

Για να διευκολύνουμε τις συναλλαγές δημιουργούμε:

 1. Yποδομή ηλεκτρονικών διαμετακομιστικών εμπορικών κέντρων σε σημαντικούς εμπορικούς κόμβους. Έτσι η Ελλάδα θα έχει σημαντικό ρόλο σαν διεθνές εμπορικό κέντρο στην ευρύτερη γεωγραφική της θέση.
 2. Ηλεκτρονική προβολή των επιχειρηματικών ευκαιριών της χώρας μας είτε σε επίπεδο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων / ρόλος ΕΛΚΕ.
 3. Ηλεκτρονική επέκταση των εμπορικών “συνόρων” της χώρας μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τις επιχειρηματικές κοινότητες, αλλά και των γραφείων εμπορικής προώθησης στο εξωτερικό.
  Από την εφαρμογή και διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιαίτερα οφέλη μπορούν να αποκομίσουν παραδοσιακοί κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, καθώς και ο τομέας της διαχείρισης εμπορευμάτων (logistics), στον οποίον οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές επιδόσεις. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε πολύ ευρύτερο κοινό, με χαμηλότερο κόστος.

Η Ελλάδα έχει ήδη δείξει ότι όχι μόνον προσαρμόζεται στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον αλλά δημιουργεί πρωτοποριακές δράσεις και πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Μπορεί να αποτελέσει κομβικό γεωγραφικό σημείο για την κοινωνία της πληροφορίας και τη νέα οικονομία για όλες τις χώρες αυτές. Οι στόχοι της Ε.Ε. όπως έχουν τεθεί με την πρωτοβουλία για την e – Ευρώπη, μπορούν να αποτελέσουν τον θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και να ενισχύσουν με οικονομικά μέσα αλλά και νέες δράσεις την σύγκλιση των προς ένταξη χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Για τους πολίτες μας είναι μία ανεπανάληπτη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Για τις επιχειρήσεις της νέας οικονομίας είναι μία μεγάλη πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε.