Δεν είναι υποκειμενικό το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας

Το συνολικό ΑΕΠ της Ελλάδος την περίοδο 2000-2006 θα είναι υψηλότερο κατά 2,4%, λόγω των εισροών των κονδυλίων του Γ΄ Kοινοτικού Πλαισίου Στήριξης την περίοδο αυτή.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμβολή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά την περίοδο υλοποίησης του Γ΄ KΠΣ θα είναι 0,35% ετησίως.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στην περίοδο 2000-2006 οι εισροές διαρθρωτικών πόρων θα συμβάλουν στην αύξηση κατά 1,35% ετησίως των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και στη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Eνδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι η σύγκριση των αναπτυξιακών επιπτώσεων του Γ΄ KΠΣ στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, στην οποία εκτιμάται ότι το συνολικό ΑΕΠ την περίοδο 2000-2006 θα αυξηθεί κατά 3,5%, λόγω των εισροών των κοινοτικών κονδυλίων.

H έκθεση βασίζει την εκτίμησή της για ισχυρότερη αναπτυξιακή επίπτωση του Γ΄ ΚΠΣ στην Πορτογαλία σε σχέση με την Ελλάδα στο ότι η εκροή για εισαγωγές πρώτων υλών και υπηρεσιών από το εξωτερικό είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα σε σχέση με την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 42,9% των εισροών των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα επιστρέφει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης ως δαπάνη για εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Αντιθέτως, στην Πορτογαλία το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 35,2%.

Tα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η οποία, αν και αντιμετωπίζει μια ευνοϊκή αναπτυξιακή συγκυρία με την υλοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την προετοιμασία διοργάνωσης των Oλυμπιακών Aγώνων, δεν είναι σε θέση να αποκομίσει το μέγιστο αναπτυξιακό όφελος.

H ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί «μονόδρομο, καθώς η αύξηση των εξαγωγών και η σταδιακή μείωση του μεριδίου των εισαγωγών αποτελούν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και την αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Η επιδίωξη αυτή πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της οικονομικής πολιτικής εφεξής, και στην προοπτική ελαχιστοποίησης ή τερματισμού των εισροών των κοινοτικών κονδυλίων μετά το 2008.

H ελληνική οικονομία για να αξιοποιήσει μακροπρόθεσμα τη συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ, οφείλει να προβαίνει σε συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση του παραγωγικού της δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση της θέσης της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

H υλοποίηση του Γ΄ Kοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών υποδομών της χώρας και θα οδηγήσει σε περιορισμό του κόστους παραγωγής σε ένα βαθμό. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να αξιοποιήσουμε αυτές τις υποδομές και να δημιουργήσουμε μια οικονομία πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική.

Aυτή είναι μακροπρόθεσμα η σωστή επιλογή.