Υποχρεωτικά τα πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Με την έναρξη της ισχύος του νόμου 2965 (ΦΕΚ 270) της 23ης Νοεμβρίου 2001 καθίσταται πλέον υποχρεωτική η πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στο άρθρο 2, του προαναφερθέντος νόμου, αναφέρεται πως οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και τα επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης (όπως ορίζονται στα άρθρα 3,4 του νόμου 1650/86, ΦΕΚ 160 Α), που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εντός τετραετίας από την έκδοση του νόμου.

Ειδικά, οι μονάδες υψηλής όχλησης θα πρέπει να επαληθεύσουν κατά EMAS (Κανονισμός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 761/2001) το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουν, ενώ οι μονάδες μέσης όχλησης έχουν τη δυνατότητα είτε να επαληθεύσουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS είτε να το πιστοποιήσουν κατά ISO 14001.

Ο εν λόγω νόμος υποχρεώνει επίσης τις παραπάνω μονάδες και τα εργαστήρια:

• Να εφαρμόσουν προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης, τα οποία να ανταποκρίνονται σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
• Να υποβάλουν ετησίως το Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης που θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, τους παραγόμενους ρύπους και απόβλητα (σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 858/1979, ΦΕΚ ΙΑ’).
• Να αντικαταστήσουν τα υγρά καύσιμα με φυσικό αέριο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία που θα είναι εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο (εξαίρεση αποτελούν οι μονάδες διύλισης πετρελαίου).

Υποχρεωτική καθίσταται η μετεγκατάσταση των μονάδων υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός περιοχών Γενικής Κατοικίας, σε ΒΙ.ΠΑ (Βιομηχανικά Πάρκα), ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοτεχνικά Πάρκα), ΕΜ (σε περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών εγκαταστάσεων), ΕΟ (σε περιοχές οχλουσών εγκαταστάσεων) (όπως ορίζονται στον Ν2545/97), εντός πενταετίας από την ισχύ του νόμου.

Στον ν. 2965 επίσης αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις για εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση νέων.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουν για:

• Την Πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO14001 που εφαρμόζουν ή με την επαλήθευσή τους κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑS.
• Τη διενέργεια μετρήσεων ενεργειακών και περιβαλλοντικών μεγεθών, με απώτερο σκοπό την αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων, καθώς επίσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διεργασιών.

Η δημιουργία όμως περιβαλλοντικής συνείδησης είναι αυτή, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για όλους μας.