Ουραγοί στην ανταγωνιστικότητα, πρωταθλητές στην ανεργία

Το μακρύ δρόμο που πρέπει να διανύσει η ελληνική οικονομία για να επιτύχει την πραγματική σύγκλιση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές περιγράφει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον απολογισμό των οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων των 28 κρατών μελών της Ένωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των ουραγών σε ότι αφορά τους δείκτες ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών στη χώρα μας ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Σε ότι αφορά τους μακροοικονομικούς δείκτες η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής:

 • Την 6η θέση στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.
 • Την 9η θέση στον πληθωρισμό με τελευταία την Ιρλανδία.
 • Την 11η θέση στο ύψος του δημοσίου ελλείμματος.
 • Την 13η θέση στο ύψος του δημοσίου χρέους.

Σε ότι αφορά την ανεργία και την απασχόληση:

 • Την τελευταία θέση στο δείκτη απασχόλησης με ποσοστό απασχολουμένων που αντιστοιχεί στο 55% των ικανών ατόμων προς εργασία. Στη 13η και 14η θέση βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία αντίστοιχα.
 • Tην τελευταία θέση στους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης. Σημειώνεται, ότι το 1998 η απασχόληση είχε εμφανίσει μεγάλη αύξηση ενώ το 1999 παρατηρήθηκε κάμψη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι το 1999 νομιμοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών και οικονομικών προσφύγων.
 • Την 7η θέση στην απασχόληση των ηλικιωμένων (55-64 ετών).
 • Την προτελευταία θέση στην ανεργία με ποσοστό 12% με τελευταία την Ισπανία με 14%.
 • Την 9η θέση στη φορολόγηση της εργασίας των ανειδίκευτων εργαζομένων. Η χαμηλότερη φορολόγηση παρατηρείται στο Λουξεμβούργο και η υψηλότερη στη Σουηδία.
 • Την τελευταία θέση στη δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων. Την 13η και 14η θέση καταλαμβάνουν η Πορτογαλία και η Γαλλία αντίστοιχα.
 • Την τελευταία θέση στις δαπάνες για την παιδεία με ποσοστό 3,5% ως προς το ΑΕΠ. Πρώτη σε δαπάνες για την παιδεία είναι η Δανία με 8,5% του ΑΕΠ.
 • Τη 10η θέση στην πρόωρη εγκατάλειψη της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πορτογαλία και ακολουθούν η Ισπανία με την Ιταλία. Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη στοιχειώδη εκπαίδευση εμφανίζουν η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία.
 • Την προτελευταία θέση στην αποτελεσματικότητα των κοινωνικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Χωρίς να υπολογισθούν οι θετικές επιπτώσεις των κοινωνικών επιδομάτων προκύπτει, ότι το 24% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει κάτω από τα «επίπεδα της φτώχειας›, που ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού του οποίου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κάτω από το 60% του μέσου εθνικού ΑΕΠ. Και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές επιπτώσεις από την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων το ποσοστό αυτό μειώνεται μόλις κατά 2% (22%). Για τους «15› μειώνεται από 25% σε 15%. Συμπεραίνεται δηλαδή, ότι η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων στην Ελλάδα ελάχιστα μειώνει τις ανισότητες. Τελευταία στη σχετική κατάταξη είναι η Ιταλία.

Σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, η Ελλάδα μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ καταλαμβάνει:

 • Την τελευταία θέση στην παραγωγικότητα της εργασίας.
 • Την 4η θέση στους ετήσιους ρυθμούς αύξησης του κόστους εργασίας.
 • Την 11η θέση σε επενδύσεις κεφαλαίου υψηλού κινδύνου.
 • Την 7η θέση στους ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων των επιχειρήσεων.
 • Την προτελευταία θέση σε ότι αφορά τη σχέση κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής.
 • Την 11η θέση στην έρευνα και την καινοτομία.
 • Την τελευταία θέση στο επίπεδο πρόσβασης στο Ιντερνετ. Οι χρήστες του Ιντερνετ στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 7% σε 12% του πληθυσμού τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2000. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 58% και ακολουθούν η Σουηδία με 57% και η Δανία με 55% σε χρήστες.
 • Την προτελευταία θέση σε εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με τελευταία την Πορτογαλία. Οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν το 9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιρλανδία.
 • Την προτελευταία θέση στο σχετικό επίπεδο των τιμών (ονομαστικό) με τελευταία την Πορτογαλία.
 • Την 11η θέση στο κόστος των τηλεπικοινωνιών στο εσωτερικό της χώρας. Πιο «φθηνή› στις εσωτερικές τηλεπικοινωνίες είναι η Σουηδία.
 • Την 7η θέση στο κόστος των τηλεπικοινωνιών με το εξωτερικό.
 • Την πρώτη θέση σε σχέση με το οικονομικό βάρος των δημοσίων συμβάσεων που αντιστοιχεί στο 5,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σημειώνεται, ότι πρόκειται για τις δημόσιες συμβάσεις που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία. Τελευταία είναι η Δανία και προτελευταία η Ολλανδία.
 • Την 9η θέση ως προς το ύψος των κρατικών ενισχύσεων (ποσοστό του ΑΕΠ) με πρώτη την Πορτογαλία και δεύτερη τη Γερμανία.
 • Την προτελευταία θέση σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τελευταία την Πορτογαλία.