Τρία κανάλια για ρευστότητα στις επιχειρήσεις φέρνουν άνεμο αισιοδοξίας

Τρία κανάλια για ρευστότητα στις επιχειρήσεις φέρνουν άνεμο αισιοδοξίας

Τρία κανάλια για ρευστότητα στις επιχειρήσεις φέρνουν άνεμο αισιοδοξίας

Πρόκειται για έναν «κουμπαρά» δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, ο οποίος θα παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις, όχι με τον κλασικό τρόπο των επιδοτήσεων, αλλά είτε με τη χρηματοδότηση επιτοκίων για ευνοϊκά τραπεζικά δάνεια, είτε συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο μαζί με επενδυτικά κεφάλαια (venture capital και funds) είτε παρέχοντας εγγυήσεις για δάνεια.

Εναλλακτικούς τρόπους άντλησης ρευστότητας αναζητούν οι επιχειρηματίες, καθώς πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό έχουν λίγοι.

Σύμφωνα με τα τραπεζικά στελέχη, οι υγιείς επιχειρήσεις που διαθέτουν «αντοχές» στην κρίση και έχουν επενδυτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, μπορούν να πάρουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης. Οι υπόλοιποι στρέφονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως είναι:

-Το sale & lease-back, δηλαδή η δυνατότητα που έχει μία επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία.

Στην περίπτωση του sale and leaseback, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό της για να αντλήσει ρευστότητα, ή για να αναδιαρθρώσει το χρέος της, ή ακόμα και να αποκτήσει κεφάλαιο κίνησης. Ο επιχειρηματίας «πουλά» το ακίνητό του στην εταιρεία leasing, και βάζει ρευστό στο ταμείο του. Συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ακίνητο όπως πριν, με τη διαφορά ότι πληρώνει «ενοίκιο» στην εταιρεία leasing και στη λήξη της σύμβασης το ακίνητο επανέρχεται στην κυριότητά του.

Προείσπραξη

Το factoring, η προείσπραξη απαιτήσεων, αποτελεί επίσης σήμερα μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Ο επιχειρηματίας, που για παράδειγμα προμηθεύει μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πληρώνεται ύστερα από ένα τρίμηνο ή τετράμηνο, μπορεί να προσκομίσει τα τιμολόγια στην εταιρεία factoring και να προεισπράξει το ποσό οφειλής, με μία επιβάρυνση της τάξης του 5%-8%.

Δάνεια μέσω του «Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» του ΕΤΕΑΝ (που αποτελεί μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ). Το ΕΤΕΑΝ θα είναι στο εξής η «ομπρέλα» για τους μικρούς της αγοράς και διαθέτει κεφάλαια ύψους 1,7 δισ. ευρώ (1,5 δισ. ευρώ από κρατικά ομόλογα και 210 εκατ. ευρώ από το ΤΕΜΠΜΕ). Υπολογίζεται ότι τη διετία 2019-2020 θα χρηματοδοτήσει 25.000 μικρές επιχειρήσεις.

Πρόκειται για έναν «κουμπαρά» δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, ο οποίος θα παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις, όχι με τον κλασικό τρόπο των επιδοτήσεων, αλλά είτε με τη χρηματοδότηση επιτοκίων για ευνοϊκά τραπεζικά δάνεια, είτε συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο μαζί με επενδυτικά κεφάλαια (venture capital και funds) είτε παρέχοντας εγγυήσεις για δάνεια.

ΕΤΕΑΝ

«Τράπεζα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργήσει ως «τράπεζα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα συν-επενδύει ίδια δανειακά κεφάλαια ή μετοχικό κεφάλαιο ή, εναλλακτικά, θα παρέχει εγγυήσεις ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω, επιλέγοντας χρηματοπιστωτικούς ή επενδυτικούς οργανισμούς με ανοικτούς διαγωνισμούς.

Συμπληρωματικά έρχονται και τα προγράμματα Jessica και Jeremie που θα ενισχύσουν την αγορά με 3 δισ. ευρώ στο 2020.

Το Jessica αφορά επενδύσεις για την ανάπτυξη του αστικού ιστού.
Το Jeremie σε συνεργασία με τις τράπεζες αφορά τη χορήγηση δανείων ως 100.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις -υφιστάμενες ή προσφάτως ιδρυθείσες- (Funded Risk Sharing), χορήγηση μικροπιστώσεων (έως 25.000 ευρώ) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (Microfinance) και χορήγηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Equity risk capital financing).