Τα καθήκοντα του σκοπού και του θαλαμοφύλακα στο στρατό

Τα καθήκοντα του σκοπού και του θαλαμοφύλακα στο στρατό

Τα καθήκοντα του σκοπού

Οι στρατευμένοι που εκτελούν καθήκοντα σκοπού παίζουν πρωταρχικής σημασίας ρόλο σε ότι αφορά την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο κάθε στρατευμένος που υπηρετεί σκοπός μεταξύ άλλων πρέπει:

Να προσέχει και να ελέγχει τον τομέα του και να μην απομακρύνεται από τη σκοπιά του για πάνω από 30 βήματα.

Να προστατεύει κάθε άτομο, του οποίου απειλείται η ασφάλεια, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη θέση του.

Να κάνει αναγνώριση σε όλα τα άτομα που πλησιάζουν στην περιοχή που ελέγχει.

Να απαγορεύει την είσοδο και την έξοδο οποιουδήποτε από το μαντρότοιχο ή το συρματόπλεγμα του στρατοπέδου

Να φωνάξει “ΣΤΑ ΟΠΛΑ” όταν άτομο, περίπολος ή έφοδος δεν σταματήσει με το δεύτερο ΑΛΤ, ή όταν το παρασύνθημα που του λένε δεν είναι το σωστό.

Να φωνάξει “ΠΥΡΚΑΓΙΑ”, όταν αντιληφθεί πυρκαγιά και να ειδοποιήσει αμέσως τον αρχιφύλακα,

Να φωνάξει “ΦΥΛΑΚΕΣ όταν ακούσει θόρυβο ή αντιληφθεί ότι γίνεται κάποια παρανομία, αταξία, ή ότι κάποιος καταδιώκεται με δημόσιες κραυγές.

Να συλλάβει ή να φροντίσει να συλληφθεί οποιοσδήποτε τον βρίσει ή τον χτυπήσει, Για το σκοπό αυτό μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσειτο όπλο του.

Δεν επιτρέπεται σε σκοπό να εγκαταλείψει τη θέση ή το όπλο του, σε ώρα υπηρεσίας, ούτε να αντικατασταθεί από κανέναν, εκτός αν είναι παρών ο δεκανέας αλλαγής ή ο αρχιφύλακας,

Ο δεκανέας αλλαγής και ο αρχιφύλακας είναι τα μόνα πρόσωπα που μπορούν να δώσουν άδεια σε σκοπό.

Τα καθήκοντα του θαλαμοφύλακα

Η υπηρεσία των θαλαμοφυλάκων είναι 24 ώρη και αρχίζει η ώρα 12:00′ κάθε μέρας.

Οι θαλαμοφύλακες αναλαμβάνουν την υπηρεσία τους πάντοτε στην παρουσία του θαλαμάρχη και κατ’ αυτήν παραλαμβάνουν από τους προκάτοχους τους το θάλαμο και τα υλικά που υπάρχουν σ .αυτόν καθαρά και σε πλήρη τάξη.

Την πιο πάνω καθαριότητα και τάξη οι θαλαμοφύλακες υποχρεούνται να τη διατηρήσουν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, ενεργώντας για το σκοπό αυτό υπό τη διεύθυνση και επιτήρηση του θαλαμάρχη.

Από τη σήμανση του σιωπητηρίου μέχρι το πρωινό εγερτήριο, ο θαλαμοφύλακας παραμένει άγρυπνος και κανονικά ενδεδυμένος. Στη νυκτερινή υπηρεσία τους οι θαλαμοφύλακες εναλλάσσονται κάθε 2 ή μέχρι και 3 ώρες.

Τα κυριότερα γενικής φύσης καθήκοντα των θαλαμοφυλάκων είναι τα εξής:

Επαγρυπνούν ώστε να μην προξενούνται φθορές στο θάλαμο, υποχρεούμενοι σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς να αναφέρουν αμέσως το γεγονός και τον ή τους υπαίτιους στο θαλαμάρχη. Παράλειψη ή αδυναμία τους να αναταποκριθούν στην υποχρέωσή τους αυτή, τους καθιστά υπεύθυνους για την προξενηθείσα φθορά και υπόχρεους σε αποκατάστασή της.

Δεν επιτρέπουν σε κανένα να ανοίγει τους σάκκους ή να παίρνει οτιδήποτε που ανήκει σε οπλίτη που απουσιάζει από το θάλαμο ή κοιμάται. Παράλειψη ή αμέλεια τους να συμμορφωθούν στην υποχρέωσή τους αυτή, τους καθιστά υπεύθυνους της οποιασδήποτε απώλειας ή κλοπής στα ατομικά ή δημόσια είδη των οπλιτών του θαλάμου και υπόχρεους σε αποκατάσταση του δικαιούχου.

Απαγορεύουν την εξαγωγή από το θάλαμο κάθε είδους του οποίου η χρήση έξω από το στρατόπεδο απαγορεύεται. Σε περίπτωση ανάγκης τέτοιας εξαγωγής, ζητούν την έγκριση του θαλαμάρχη

Δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση από το θάλαμο των οπλιτών που είναι τιμωρημένοι με περιορισμό ή κράτηση που έχει διαταχθεί να εκτιθεί στο θάλαμο, καθώςκαι των οπλιτών που έχουν κριθεί ελεύθεροι υπηρεσίας ή ασκήσεων. Σε περίπτωση ανυπακοής τέτοιου οπλίτη, υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως τούτοστο θαλαμάρχη.

Υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως στο θαλαμάρχη κάθε οπλίτη που καπνίζει ή θορυβεί ή προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους απαγορευμένη από τις ισχύουσες διαταγές πράξη μέσα στο θάλαμο.

Υποχρεούνται να ελέγχουν και να τηρούν πλήρη τα πυροσβεστικά σημεία του θαλάμου και να σβήνουν τα φώτα κατά τις καθοριζόμενες από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης ώρες.

Τα κυριότερα ειδικά καθήκοντα του θαλαμοφύλακα που αγρυπνεί κατά τη νύχτα στο θάλαμο είναι τα εξής:

Μετά τη σήμανση του σιωπητηρίου απαγορεύει την είσοδο ή παραμονή στο θάλαμο κάθε οπλίτη που δεν ενοικεί σ .αυτόν αν τούτο οφείλεται σε λογους υπηρεσίας.

Αναφέρει αμέσως στο θαλαμάρχη κάθε απομάκρυνση από το θάλαμο οπλΙτη ο οποίος, υπό τις περιστάσεις, δεν επανέρχεται έγκαιρα.

Απαγορεύει στους οπλίτες του θαλάμου όπως καθαρίζονται ή συνομιλουν η μετακινούνται μέσα σ .αυτόν μετά τη σήμανση του σιωπητηρίου.

Σκεπάζει με τα κλινοσκεπάσματα, κυρίως κατά την περίοδο του χειμώνα, τους οπλίτες του θαλάμου που τυχόν ξεσκεπάζονται κατά την ύπνωσή τους.

Αφυπνίζει, την καθορισμένη για το σκοπό αυτό ώρα, τους οπλίτες του θαλάμου που είναι ορισμένοι για υπηρεσία.

Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος ή σήμανσης συναγερμού, ειδοποιεί αμέσως το θαλαμάρχη.